หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคศาสนา

ระดับอิบตีดาอียะฮ์ ( ชั้น 1-3 )
ระดับมุตาวัสซิต     (ชั้น 4-6 )

ภาคสามัญ

ระดับปฐมวัย  (อ.1-อ.3)
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.3-ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
 - นักศึกษาวิชาทหาร
 - สาย วิทย์ – คณิต
 - สาย ศิลป์ – ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ