พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

๑. จัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่น และหลากหลาย สนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพ
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
๔. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยสอดแทรกคุณธรรม
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในปรัชญา
๖. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีมาตรฐานมีเอกภาพมีประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
๘. ร่วมมือกับชุมชน บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการร่วมกันอนุรักษ์ภาษา กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าทางการเรียนเต็มศักยภาพ
๒. ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมอิสลามที่กำหนดในปรัชญาและหลักสูตร
๓. ผู้เรียนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อเมื่อจบหลักสูตร