วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาการจัดการศึกษา
 
“ความรู้และคุณธรรมอิสลามเป็นทางนำแห่งชีวิต”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามในการดำเนินชีวิต