สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
            เครื่องหมายของโรงเรียนคือ ดาวบนจันทร์เสี้ยวล้อมด้วยวงกลม ๒ วง วงกลมนอกมีชื่อโรงเรียนและที่
            ตั้งเป็นภาษาไทย วงกลมในมีรูปดาวเดือนมีชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอาหรับ แปลว่า กลุ่มชนที่ให้เอกภาพ   
             แด่พระเจ้าองค์เดียว หมายถึง ผู้ที่มีอิสลามเป็นทางนำแห่งชีวิต อักษรย่อว่า   อ. ม. ด.                 
                                 

                                    สีประจำ
   คือ  สีขาว      สีน้ำเงิน

 
                                    สีขาว      หมายถึง  ความสะอาด บริสุทธิ์

                                    สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง อดทน