ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

     โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน  เป็นสถาบันสอนวิชาศาสนาอิสลาม  ในปีพ.ศ.๒๕๑๒ จดทะเบียนตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  เปิดสอนวิชาศาสนาอิสลาม  ตั้งแต่ปีที่  ๑-๔ วิชาสามัญระดับ ๓ โดยมี นายร็อมหลี  มะห์มูดีย์   เป็นผู้บริหาร
     ปี พ.ศ.๒๕๒๐  เปิดสอนวิชาศาสนาปีที่ ๑-๗ สามัญระดับ ๓ โดยมีคณะกรรมการมัสยิดจัดหารายได้เข้าสู่โรงเรียน
     ปี พ.ศ.๒๕๒๓  นายร็อมหลี  มะห์มูดีย์ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรม       การมัสยิดจึงได้เลือก   นายบัสรี  ดารากัย  เป็นผู้บริหารต่อ โดยมีนายฮาเหล็ด  อามินี  เป็นครูใหญ่
     ปี พ.ศ.๒๕๒๔   คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ขยายหอพักเพิ่มเติม ๔ หลัง มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เพิ่มบ้านพักครู   จำนวน  ๒  หลัง   เพิ่มที่ดิน จำนวน   ๒  ไร่
     ปี พ.ศ.๒๕๒๕  ได้ขยายโรงเรียนสร้างอาคารเรียนถาวร ๓  ชั้นรับสมัครครูเพิ่มขึ้นเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลามและวิชาสามัญหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑  (ม. ๑-๓ )
     ปี พ.ศ.๒๕๓๒  ได้โอนโรงเรียนเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษามุวะห์ฮิดีน   โดยมี  นายฮาเหล็ด     อามินี  แทนผู้รับใบอนุญาต   นายบัสรี   ดารากัย   เป็นผู้จัดการ  และ  นางสาวผัดตา   ดารากัย   เป็นครูใหญ่
     ปี พ.ศ.๒๕๓๕ โรงเรียนได้แปรสภาพจากโรงเรียนเอกชนมาตรา  ๑๕ (๒)  เป็นมาตรา ๑๕ (๑)  เพื่อพัฒนาคุณภาพ                   
     ปี พ.ศ.๒๕๓๖  เปลี่ยนจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ.  ๒๕๒๑  เป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๓๕
     ปี พ.ศ.๒๕๓๗  ได้มีการขยายชั้นเรียนเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนดีเด่น  เมื่อเดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗
     ปี พ.ศ.๒๕๓๙  นางสาวผัดตา    ดารากัย    ได้รับเกียรติบัตร     ผู้บริหารดีเด่น  และ
นายอับดุลเล๊าะ  แวววรรณจิตต์   ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น   จากคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช                            
     ปี พ.ศ.๒๕๔๖โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔
     ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  รับอนุญาตได้ขยายชั้นเรียนในระดับ ช่วงชั้นที่  ๑  (แผนกประถมศึกษา)

     ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรปฐมวัย  (แผนกอนุบาล)