ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 63 ประชุมผุ้ปกครองระดับมัธยมศึกษา
01 ก.ค. 63 เข้าเรียน
ชุดนักเรียน
30 มิ.ย. 63 นักเรียนมัธยมลงทะเบียนเรียน
ชุนักเรียน